E.g., 07/03/2020
E.g., 07/03/2020
Feb
13

WL CAT – The role of Women in Artificial Intelligence

Thursday, 13 February, 2020 6:00 PM to 8:30 PM

Location: 

Oracle Barcelona Office
615 Avinguda Diagonal
08028 Barcelona Barcelona
Spain

Please join us and register to the next event from the Catalan chapter of Women in Localization!

WL CAT – The role of Women in Artificial Intelligence

Artificial Intelligence is one of the buzz words today in the Localization arena, and it is here to stay.

 • What is the role of AI in our ecosystem in the next 2, 5 and 10 years?
 • What new business opportunities are there for us in AI?
 • With AI, are we going through a new quantum leap in localization, same as we did 20 years ago with Translation Memories or 10 years ago with Machine Translation?
 • What do we need to know about AI to develop better digital literacies? … And to protect our digital identity and our cybersecurity at work?… And to generate a more ethical society in the AI Era?
 • How does gender bias infer in AI? How can we minimize it? What are the main challenges if we don’t act in time?
 • What should be the role of women in the AI educational sector?… And in the AI industries?…In AI regulation and law?
 • In the age of total convergence and singularity through AI, we may well be the last generation of un-augmented humans – what does the human talent (r)evolution look like?

We suggest a panel of experts for discussing in deep the different aspects that will affect women’s relationship with AI in a very near future:

 • Gloria Lorenzo – Senior Director Language Solutions, Oracle
 • Mª Neus Lorenzo Galés – Inspector of Education, Generalitat de Catalunya, Departament d’educació and Associate professor at Universitat Autònoma de Barcelona
 • Alba Guix – Associate Vice President Shared Services, Pactera EDGE
 • Olga Blasco – Growth Strategist, M&A Expert, COO at Aglatech14 and JANA Co-founder

Sponsored by Oracle Women’s Leadership

OWL’s mission is to develop, engage, and empower current and future generations of Oracle women leaders to foster an inclusive and innovative workforce

WL CAT – El paper de la dona en la intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial és un dels mots de moda en el camp de localització, i ha vingut per quedar-se.

 • Quin serà el paper de l’IA en el nostre ecosistema en els pròxims 2, 5 i 10 anys?
 • Quines oportunitats de negoci noves tindrem gràcies a l’IA?
 • Amb IA, veurem un nou salt quantitatiu en la localització comparable al de fa 20 anys amb les memòries de traducció o al de fa 10 anys amb la traducció automàtica?
 • Com pot influir l’IA en el desenvolupament de millors alfabetitzacions digitals? … I en la protecció de la nostra identitat digital i la ciberseguretat a la feina?… I en la generació d’una societat més ètica dins de l’era IA?
 • Com infereix el biaix de gènere en l’AI? Com es pot minimitzar? Quins són els principals reptes que tindrem si no actuem a temps? Quina hauria de ser la funció de les dones en l’AI aplicada al sector educatiu, a les indústries o a la regulació i la legislació?
 • A l’edat de singularitat i la convergència total a través de l’IA, podríem ser la darrera generació d’humans no augmentats… en aquest context, com es presenta l’evolució (o revolució) del talent humà?

Us proposem participar en un panel d’expertes que aprofundiran en els diferents aspectes que marcaran la relació de les dones i la intel·ligència artificial en els pròxims anys:

 • Gloria Lorenzo – Senior Director Language Solutions, Oracle
 • Mª Neus Lorenzo Galés – Inspectora d’Educació, Generalitat de Catalunya,  Departament d’educació i professora associada a la  Universitat  Autònoma  de Barcelona
 • Alba Guix – Associate Vice President Shared Services, Pactera EDG
 • Olga Blasco – Growth Strategist, M&A Expert, COO at Aglatech14 and JANA Co-founder
randomness